B-280
B-280 ANGLE
B-234
B-350 F
BSG-1
BSH-5
BUG-32
   
제품소개>수동식조각기
..
 
  조각용 날을 연마할때 원하는 각도로 간단하게 조작할수
   있는 조각기 전용 연마기 입니다.
   
 
날(edge)연마방법 날(edge)의 종류
 
 
L x W x H 450 x 220 x 310 Weight 41kg
Speed of grinder 3,400 r.p.m H.p requiled 1/4HP
Diameter of grinder 115m/m Drive motor 220V